ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И СТАНДАРТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ,
ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ E-REGISTER

І. Общи положения

	1. Настоящите правила, процедури и стандарти уреждат организацията, функционирането и управлението на единна система на 
Комисията за финансов надзор (комисията) за предоставяне на информация от емитентите на ценни книжа.
	2. Комисията за финансов надзор изгражда и поддържа единна система за предоставяне на информация по електронен път e-Register 
в съответствие с чл. 43, ал. 2 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран 
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).
	3. Системата служи за изпълнение на задълженията на емитентите за разкриване на информация на комисията съгласно чл. 27 от Наредба № 2.
	4. Срокът за въвеждане в действие на системата се определя с решение на комисията.
	5. Комисията осигурява достъп до системата e-Register чрез електронен портал на адрес: https://e-register.fsc.bg/
	6. За използване на системата емитентите са длъжни:
	6.1. да притежават универсален електронен подпис, удостоверението относно който е издадено от доставчик на удостоверителни 
услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис;
	6.2. да бъдат регистрирани по реда на настоящите правила.
	7. Достъпът на емитентите до системата се осъществява чрез идентификация с електронния подпис от лица с представителна 
власт или упълномощени от тях лица.


ІІ. Организация
	
	8. Системата e-Register се състои от електронни форми.
	9. Образците на електронните форми се одобряват от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление “Надзор на 
инвестиционната дейност” и са достъпни на електронния портал на системата.
	10. В системата се съдържат две групи електронни форми: първоначални и основни и служат за:
	10.1. първоначалните форми - за регистрация на емитентите в системата;
	10.2. основните форми - за разкриване на информация съгласно изискванията на Наредба № 2.
	11. Формите са във формат XML. 
	12. Формите са съобразени със стандартите, приети от комисията и съдържат пълна и непротиворечива информация.
	13. Процедурите за попълване и подаване на електронните форми се визуализират в интерактивен режим на електронния портал на системата.
	
ІІІ. Регистриране

	14. В системата се регистрират всички емитенти на ценни книжа.
	15. Емитентите подават в комисията заявление за използване на системата на хартиен носител по образец, достъпен на 
електронния портал на системата.
	16. Емитентите се регистрират в системата като се идентифицират чрез удостоверението за електронен подпис и попълване 
на първоначални електронни форми за регистрация. 
	17. Първоначалните форми за регистрация се подписват с валиден универсален електронен подпис с титуляр емитента от лица 
с представителна власт или лице, задължено по закон, или друго упълномощено от емитента лице. 
	18. В случаите когато първоначалните електронни форми се подават от упълномощено лице към заявлението по т. 14 се 
прилага нотариално заверено пълномощно, с което лицето е упълномощено да извърши регистрацията и да разкрива на комисията 
информацията по чл. 27 от Наредба № 2, от името на емитента.
	19. Регистрацията се прекратява с влизането в сила на решението на заместник-председателя за отписване на емитента 
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. 

ІV. Подаване на информация

	20. За изпълнение на задълженията си за разкриване на информация емитентите са длъжни да използват основните електронни форми. 
Използването им се допуска само след регистрирането на емитента и попълването на първоначалните електронни форми съгласно т. ІІІ от настоящите правила.
	21. Емитентите попълват избраната от тях електронна форма. Електронната форма се подписва с валиден универсален електронен 
подпис с титуляр емитента от лица с представителна власт или упълномощени от тях лица. 
	22. Към формите могат да бъдат прикачвани документи. Прикачените документи следва да бъдат подписани с валиден универсален електронен подпис.
	23. Подаването на информация чрез системата от емитента или от упълномощено от него лице го прави отговорен за:
	23.1. верността и точността на данните, съдържащи се в представените форми и документи;
	23.2. автентичността на приложените документи;
	23.3. спазването на всички изисквания за подаване на информация по електронен път.
	24. Поправка на грешки и неточности в попълнени и подадени форми и документи се извършва посредством попълването и 
подаване на нова електронна форма. 


V. Получаване на информация

	25. Получаването на предоставяната от емитентите информация се удостоверява от системата с точност до година, дата, час, минута и секунда.
	26. Формите и документите постъпват автоматично в информационната система на комисията и се регистрират в деловодството на комисията. 
	27. Информацията се счита за получена с автоматичното генериране на регистрационен номер. Съобщение за издадения 
от комисията регистрационен номер на електронната форма се визуализира от системата. 
	28. Непълни електронни форми, с некоректни реквизити, неподписани с електронен подпис или подписани с невалиден електронен подпис 
не се регистрират в системата.  
	29. При необходимост комисията може да изисква получени електронни документи да й бъдат представени и на хартиен носител.
	30. Редът и начинът на приемане, регистриране в комисията и предаване на документите се извършва съгласно Инструкцията за 
документооборота в Комисията за финансов надзор.


VІ. Съхраняване

	31. Всички получени електронни форми и документи се съхраняват в базата данни на системата.
	32. Условията, редът и начинът за съхранение се определят с вътрешни правила на комисията.


VІІ. Заключителни разпоредби

	33. Правилата, процедурите и стандартите се издават на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане 
и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 
ценни книжа и са приети на заседание на Комисията за финансов надзор с решение № 34/09.01.2008 г. по протокол  № 2 от 09.01.2008 г.