Достъп до системата

  За да получи достъп до системата e-Register, лицето трябва да разполага със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от доставчиците на удостоверителни услуги регистрирани от КРС.
 • - Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълването и изпращането в КФН на "Заявление за регистрация на електронен сертификат в системата e-Register " /Заявлението/.
 • - За да се генерира Заявлението е необходимо електронния сертификат на потребителя, да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър. При натискане на бутона "Вход в системата" се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в e-Register.
 • - При проверката системата използва информация в сертификата относно идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на което е издаден електронния сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните БУЛСТАТ и име в базата данни на системата e-Register, се извършва и сравнение на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр в наличната база данни на КФН (относно дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на пода на борсата). При липса на съвпадение в базата на e-Register системата автоматично извежда съобщение:
 • "В системата e-Register няма регистриран потребител с име: ..........................., по партидата на дружество с БУЛСТАТ ..........................!"

  В системата имат право да се регистрират всички емитенти на ценни книжа.
  Емитентите подават в комисията заявление за използване на системата на хартиен носител.
  За да може да бъде използван настоящият електронен сертификат за работа в системата e-Register, е необходимо последният да бъде регистриран.
  След натискане на връзката “ЗАЯВЛЕНИЕ” системата извежда съобщение:
 • - “Внимание! С настоящото Заявление в системата e-Register ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.” След натискане на бутона "OK" Системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат.
 • - Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление.
 • - Подписаното заявление се изпраща в КФН на адрес: гр. София, ул. "Будапеща" № 16, или на мейл delovodstvo@fsc.bg