Основни положения

    Е-Register е система, състояща се от програмен и обектен код, формиращи програмно приложение, базирано в WEB и свързана с него база данни, осигуряващи разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (потребители) към Комисията за финансов надзор (КФН), посредством електронни документи.
   Електронните документи подавани в системата e-Register, задължително се подписват с универсален електронен подпис, съгласно разпоредбите на българското законодателство.
   e-Register се изгражда по начин, позволяващ проследяване на пълна история на всяка извършена промяна в нейната база данни, информация за последното състояние преди промяната, лице извършило промяната и т.н.
   e-Register се изгражда по начин, позволяващ идентифициране на всеки електронен документ, постъпил в системата, и на неговия подател. Всеки подател на електронен документ в e-Register има възможност да получи копие на всеки един генериран и подписан от него електронен документ.
   Електронен документ представлява всяка информация, която се подава чрез e-Register от потребител и която е подписана с неговия универсален електронен подпис.
   Интерфейсът на e-Register се изгражда в WEB среда и позволява максимално опростен и удобен достъп на потребител до отделните зони (прозорци), съдържащи форми на документи, свързани с изискванията на КФН, за разкриване на информация съгласно действащото законодателство. Интерфейсът на e-Register позволява визуализирането на терминала на потребителя на текущ профил по всяка една от информационните зони, както и промяна на този профил посредством електронен документ.
   Интерфейсът на e-Register позволява и пренос на отделни файлове във формат, одобрен от КФН, подписани с универсален електронен подпис на потребител. Файловете се подават в e-Register към КФН. Веднъж подаден и подписан с универсален електронен подпис файл в e-Register, не може да бъде изтриван или подменян от потребител. Корекция може да бъде извършена чрез подаване на нов коригиран файл.
   Всяка промяна на профил на потребител (всяко разкриване на информация) се извършва единствено при осигуряване на спазването на нормативните изисквания за минималното съдържание на документа, носител на съответната информация.

Информация, подлежаща на първоначално актуализиране чрез e-Register

    Интерфейсът на e-Register позволява първоначално въвеждане на актуалната информация за всички обекти, задължени за последващо разкриване на информация. Първоначалното въвеждане на информацията се осъществява посредством форми, одобрени от КФН, които се подписват с универсален електронен подпис.
    Последващите промени по партидата на съответния субект се извършват автоматично от e-Register, вследствие на разкриваната от него информация. Изключение прави единствено информацията, за която не са предвидени специфични форми за последващо разкриване. В този случай за актуализиране се ползват формите за първоначално въвеждане.
    Формите за първоначално въвеждане не позволяват актуализиране на информация, за която са предвидени форми за последващо разкриване